adygine Geomin - vrtání studní
 

EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE


Technická a technologická podpora pro odstranění ekologických zátěží vzniklých při nelegální těžbě v centrální části Mongolska

 


Zadavatel projektu: Ministerstvo životního prostředí

Řešitelská organizace: GEOMIN družstvo Jihlava

Odpovědný řešitel projektu: RNDr. Jiří Šourek

Partnerské organizace:

 • Ministerstvo přírody, životního prostředí a turistiky Mongolska (Ministry of Nature, Environment and Tourism of Mongolia) - MNETM
 • Implementing Agency of the Government of Mongolia – Mineral Resources Authority of Mongolia - MRAM
Místo realizace projektu:
Kraj (ajmag) Bayankhongor, Uvurkhangai, Umnugovi, Selenge, Tov

Harmonogram: řešení projektu v letech 2008 - 2010
 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

V centrálním Mongolsku v několika časových etapách od 20. let minulého století do současnosti probíhá intenzívní těžba malých a středně velkých ložisek zlata. Dochází zde ke vzniku závažných ekologických škod, které se odvozují z používání metalické rtuti a kyanidu sodného při úpravě primárních zlatonosných rud. V zájmových oblastech Bayankhongor, Dalanzadgad, Khanbogd –Khatanbulag a Boroo – Kharaa je soustředěna především řemeslná těžba malých skupin místních obyvatel. Výstupem jejich nelegální činností je díky nepovolenému používání chemických látek v procesu úpravy vznik nebezpečných nezabezpečených odpadů s vysokými koncentracemi především rtuti.

Projektové práce navazují na předcházející projekt „Posouzení environmentálních rizik kontaminace rtutí při těžbě ložisek v povodí řeky Selenge“. Realizace projektu je úzce provázána s činností Státní rady pro používání chemických a nebezpečných látek, která je zodpovědná za řešení problematiky likvidace ekologických zátěží po těžbě ložisek zlata.

nahoru
 
 

ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Rozvojovým záměrem projektu je identifikace ekologických zátěží, které jsou způsobovány řemeslnými těžaři při těžbě ložisek zlata používáním rtuti a kyanidů v technologickém procesu úpravy rudy a sledování stupně znečištění půd a podzemních a povrchových vod v oblastech s rozvinutou těžbou.

Projekt chce implementací dlouhodobého monitoringu způsobů těžby a úpravy rudních ložisek zlata přispět ke zlepšení ochrany životního prostředí v oblasti centrálního Mongolska.

Součástí projektu je návrh používání moderních bezrtuťových technologických postupů, které jsou aplikovatelné v Mongolsku, a rozvoj kapacit a mechanizmů omezujících používání rtuti a kyanidů při extrakci zlata. Aplikace těchto technologických postupů při řemeslné těžbě přispěje ke snížení kontaminací rtutí a kyanidy v povrchových a podzemních vodách, půdách a řečištních sedimentech a umožní racionální udržitelný rozvoj využívání ložisek zlata v oblasti středního Mongolska.

Realizace projektu přispěje k ekologizaci těžby a k rozvoji nástrojů zabezpečujících efektivní ochranu říční, příbřežní a stepní biodiversity.

nahoru
 
 

CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU

Realizace projektu umožní stanovení dlouhodobé a udržitelné strategie rozvoje malého a středního podnikání v oblasti těžby nerostných surovin, zejména pak využití rudních výskytů a ložisek zlata s nižším objemem zásob, které jsou vhodné pro rodinné řemeslné těžaře. Úkolem projektu je modelové odzkoušení technologických postupů a stanovení pravidel pro provozování technologií úpravy rud s obsahem zlata bez použití nebezpečných chemických látek. Projektem budou řešena sanační opatření na konkrétních lokalitách, které představují aktuální dlouhodobé ekologické zátěže z hlediska vysokých obsahů polutantů.

Pro úspěšné naplnění výše uvedených cílů byl zadávací dokumentací stanoven následující rozsah výstupů potřebných k jejich dosažení:

Cíl: 1. Hodnocení rozsahu odpadů kontaminovaných rtutí a kyanidy v oblasti centrálního Mongolska a jejich vlivu na složky životního prostředí

Výstupy:

 • Identifikace ekologických zátěží. Vyhodnocení rozsahu kontaminací rtuti a kyanidů ve vodách, půdách a sedimentech na lokalitách s ukončenou i probíhající těžbou.
 • Provedení geoekologického průzkumu. Analýza ekologických rizik kontaminovaných odpadů na biosystémy a zdraví člověka.
 • Sledování vývoje kontaminací rtutí, kyanidy a jejich komplexními sloučeninami a stupně zasažení půd, podzemních a povrchových vod.
 • Návrh dekontaminačních technologií a postupu revitalizačních prací. Vybudování předsanační monitorovací sítě.
Cíl: 2. Sanace lokalit s kontaminovanými odpady, revitalizace oblasti, pravidelný monitoring objektů

Výstupy:

 • Implementace moderních bezrtuťových a bezkyanidových technologií úpravy. Instalace dekontaminační linky na vybraných lokalitách s odpady a na ložiskách zlata s úpravou rud.
 • Dekontaminace silně znečištěných odpadů a odkališť. Sanace vybraných kontaminovaných lokalit. Revitalizace zasaženého prostoru.
 • Postsanační monitoring revitalizovaných objektů.
Cíl: 3. Rozvoj kapacit pro dlouhodobě udržitelný rozvoj řemeslného těžařství

Výstupy:
 • Přenos metodiky průzkumných prací, hodnocení rizik a dekontaminačních prací. Proškolení mongolských pracovníků na místní i centrální úrovni v organizaci a zajišťování ochrany životního prostředí.
 • Management těžebních odpadů, doporučení postupů vedoucích k omezení ekologických škod pocházejících z kontaminovaných odkališť a deponií.
 • Založení modelového technologického centra úpravy Au rud. Návrh dlouhodobé strategie a podmínek pro rozvoj ekologicky akceptovatelného řemeslného těžařství.
nahoru
 

 

REALIZACE PROJEKTU

V úvodním roce řešení projektu se geoekologické práce zaměřily na identifikaci ekologických zátěží vznikajících při těžbě primárních i sekundárních ložisek zlata v ajmaku Bayankhongor, zejména pak v širším okolí města Bayankhongor a v oblasti somonů Shinejinst a Gurvantes, a na provedení průzkumu nově deponovaných odpadů u města Darkhan.

 

V průběhu terénních prací byly sledovány aktuální způsoby exploatace ložisek a zejména způsob úpravy rud a extrakce zlata. Pracemi byl dokumentován značný rozvoj úpravy rud amalgamací za použití rtuti. Průzkumnými pracemi byly identifikovány rozsáhlé plochy znečištění jako následek současného zlatého boomu v Mongolsku. Uvedené ekologické zátěže silně ovlivňují životní prostředí a představují významná zdravotní rizika pro místní obyvatele. V druhém roce řešení projektu se geoekologické práce zaměřily na další rozvoj Ekologického a technologického centra v lokalitě Bor Tolgoi, které zabezpečuje dekontaminaci nebezpečných těžebních odpadů s vysokými koncentracemi rtuti. Hlavním cílem prací v tomto roce bylo provedení sanace a revitalizace největší ekologické zátěže v severní části Mongolska – „antropogenního rozsypu rtuti“ v údolí říčky Boroo. Součástí aktivit projektu byl i výzkum mobility sloučenin rtuti s důrazem na komplexních kyanidů rtuti na nejrizikovějších deponiích. V rámci projektu byl vypracován předběžný návrh na výstavbu úpravny primárních Au rud v ajmaku Bayankhongor.

 
Práce na lokalitě Boroo
 
Práce na lokalitě Bortolgoj


V závěrečném roce projektu se v rámci spolupráce s MNETM a s Úřadem pro mimořádné události Mongolska uskutečnilo:
 • dokončení před dvěma lety zahájených sanačních prací na lokalitách, kde byly identifikovány nebezpečné odpady po úpravě Au rud a to zejména v oblasti severně od Ulaanbaataru, v oblasti záp. od Bayankhongor a jv. od Dalanzadgadu, transport a uložení kontaminovaných odpadů na zabezpečených úložištích,
 • uzavření zabezpečených deponií nebezpečných odpadů v lokalitách Bortolgoi, Orkhiro gol, Tsagaan Tsakhir a Dalanzadgad, jejich překrytím inertním materiálem a úprava blízkého okolí deponie, monitoring těchto úložišť
 
Lokalizace zabezpečených úložišť nebezpečných odpadů po těžbě
 • dokončení dekontaminačních prací na lokalitě Bortolgoi a Ten Khun, - provedení technické rekultivace na lokalitách s dosud neukončenými sanačními pracemi z minulého období, kontrola a monitoring oblastí s již realizovaným odvozem odpadů.
V rámci spolupráce s MRAM uskutečnilo:
 • dokončení stavebních prací na technologickém centru v Zuunkharaa (dále TC), příprava na zahájení zkušebního provozu,
 • spolupráce při přípravě (TC v Bayan Ovoo) a provozu (TC Bornuur) dalších dvou úpravnických center vzájemné konzultace a předávání zkušeností,
 
 • vypracování potřebné dokumentace pro provoz a vytvoření organizační struktury, v rámci které bude TC provádět svoji činnost,
 • zpracování modelové dokumentace pro povolení činnosti TC v souladu se současnou i v blízké době připravovanou legislativou v Mongolsku (projektové dokumentace pro kolaudační řízení TC, zpracování technicko ekonomické studie TC),
 • osvětová činnost při propagaci výhod aplikace centralizované úpravy rud v rámci TC, realizace workshopů a prezentací TC,
 
 • realizace čtyřstranné spolupráce mezi řešitelem projektu, švýcarským rozvojovým projektem, místní administrativou a místními organizacemi sdružujícími malé a střední těžaře a MRAM.
nahoru
 
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.