adygine Geomin - vrtání studní
 

VODNÍ ZDROJE AJMAG ORCHON


Projekt rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskou republikou v letech 2010 - 2012

 

V roce 2010 byl schválen projekt s názvem „MONGOLSKO – Vybudování nových zdrojů vody pro venkovské oblasti Zalugiin Gol a Ulaan Tolgoi v širší oblasti města Erdenet“ .


Zadavatel projektu: Česká rozvojová agentura

Řešitelská organizace: GEOMIN družstvo Jihlava

Odpovědný řešitel projektu: Mgr. Antonín Kopřiva

Partnerské organizace:

 • Správa aimagu (provincie) Orkhon
 • Ministerstvo výživy, zemědělství a lehkého průmyslu Mongolska
 • Erdenet Mining Corporation

Spolupracující organizace:

 • Mongolian Water Association
 • G-Impuls spol. s r.o. Praha
 • AQUA PROCON s.r.o. Brno.
Rozpočet projektu z české strany: celkem 14 993 370,- Kč

Celková výše prostředků na projekt včetně spolufinancování mongolskou stranou: cca 32 600 000,- Kč

Harmonogram: řešení projektu v letech 2010 - 2012

 

 
Schematická lokalizace provincie Orchon v rámci Mongolska
Základní informace
Rozvojový záměr, cíle a výstupy projektuZÁKLADNÍ INFORMACE

V 90. letech 20. století nastal v Mongolsku rychlý úpadek rostlinné a živočišné produkce, protože se rozpadla zemědělská družstva, která byla mimo jiné pověřena správou a údržbou zdrojů vody. Mnoho studní bylo od té doby bez náhrady poškozeno nebo zničeno. Zbývající studny jsou přetíženy, protože se kolem nich shromažďuje stále více stád a navíc jsou využívány i pro zavlažování. Přetížení se projevilo poklesem hladiny podzemní vody, jejím znečištěním a některé studny zcela vyschly.
S růstem životního standardu v Mongolsku se vynořilo mnoho problémů. Řada obyvatel venkova, aratů, se začalo stěhovat do větších měst, kde hledají lepší práci.
Taková situace nastala i v provincii Orchon a v jejím hlavním městě Erdenetu, které je třetím největším sídelním celkem v Mongolsku. Tato oblast je zatížena intenzivní migrací venkovského obyvatelstva do střediska provincie, kde počet obyvatel nekontrolovaně roste. Příčinami této migrace jsou dobré klimatické podmínky v oblasti města a dobrá příležitost k odbytu živočišné výroby. Většina těchto pastevců a pěstitelů se soustřeďuje při silnici Darchan – Bulgan, která ze západu na východ protíná celou provincii Orchon. Tato koncentrace lidí i produkce zvyšuje spotřebu vody a to se projevuje ubýváním vody ve zdrojích pro pastviny, pro zavlažování i pro lidi. Pastevci se dostávají do obtížné životní situace a řeší ji tím, že se přestěhují do města, kde doufají najít jistější živobytí. Na okrajích města Erdenet se tak živelně rozrůstají tzv. jurtoviště, značně plošně rozsáhlá sídliště malých dřevěných domků, případně jurt. Jurtoviště postrádají základní infrastrukturu – zejména vodu a kanalizaci.

 

Lokalizace provincie Orchon na topografické mapě 1:100 000

 

Odhaduje se, že počet obyvatel provincie Orchon v současnosti přesahuje 90 tisíc, z toho větší část žije právě v jurtovištích bez jakéhokoliv občanského vybavení.

V minulých letech vedení města a provincie zajistilo vodní zdroje, k nimž by tito noví obyvatelé města mohli docházet. Obyvatelé jurtovišť, bývalí pastevci, však obtížně nacházejí práci, nemají z čeho žít a stávají se pro město problémem.

V letech 2006 – 2009 bylo v rámci projektu „Zásobování města Erdenet a jeho okolí pitnou vodou“ vybudováno 22 nových hydrogeologických vrtů, 19 z nich již je také vybaveno výdejním místem. Dokončení zbývajících tří se očekává v roce 2010. Tyto zdroje byly budovány zčásti přímo v Erdenetu pro jurtoviště rozrůstající se kolem města, zčásti pro pastviny v nejbližším okolí města. Nově zahajovaný projekt ve vzdálenějším okolí města bude na tyto práce navazovat.

 

Perspektiva ekonomického a demografického vývoje provincie Orchon bude s velkou pravděpodobností navazovat na dosavadní trend několika posledních let. Ačkoliv velkým problémem se postupně stává odliv vzdělaných či mladších ekonomicky aktivních obyvatel do Ulaanbaataru, stále převažuje migrace nových obyvatel především ze západních ajmaků Mongolska. Tempo růstu obyvatel se již několik let pravidelně udržuje okolo 4% za rok. Dochází rovněž k migraci pastevců a jejich stád ze vzdálenějších oblastí do provincie Orchon a k okrajovým oblastem Erdenetu, neboť zde nacházejí významné centrum pro odbyt vlastních výrobků. V okrajových částech provincie se také začínají objevovat drobné podnikatelské subjekty zabývající se zemědělskou rostlinnou produkcí. Obecně lze konstatovat, že pokud noví migranti získají uplatnění v rostlinné či živočišné produkci napojené na spotřebu obyvatel v provincii, jejich životní úroveň vzrůstá. V případě, že se snaží o uplatnění na místním pracovním trhu, jsou velmi často díky nedostatečnému vzdělání neúspěšní a řadí se k nejnižším sociálním skupinám obyvatel. Pozitivním jevem je, že zástupci provincie Orchon se dlouhodobě snaží o vytvoření vhodných podmínek pro pracovní uplatnění všech skupin obyvatelstva a zlepšení životních podmínek obyvatel. Za tímto účelem byla v roce 2004 vypracována strategie rozvoje města Erdenet a provincie Orchon, která si stanovila následující cíle:

 
 1. vytvořit z provincie Orchon centrum rozvoje celého Changaiského regionu (Changai představuje skupinu centrálních provincií Orchon, Bulgan, Archangai, Chuvsgol a Selenge)
 2. zlepšit podnikatelské prostředí v provincii diverzifikací ekonomické struktury obyvatel a rozvojem informačních technologií, výrobního a zpracovatelského průmyslu a turistiky
 3. vytvořit efektivní systém územního plánování a managementu využití krajiny
 4. rozvíjet lidské a kulturní zdroje
 5. chránit životní prostředí a efektivně a šetrně využívat přírodní zdroje
 6. zlepšit životní podmínky obyvatel v jurtovištích a na pastvinách
 

Předkládaný projekt „Zajištění nových zdrojů vody pro venkovské oblasti Zalugiin Gol a Ulaan Tolgoi v širší oblasti města Erdenet“ je plně v souladu jak s plněním cílů stanovených vedením province, tak s plněním Rozvojových cílů tisíciletí stanovených OSN. Zajištění nových vodních zdrojů na pastvinách a v jurtovištích věnuje správa provincie Orchon zvláštní pozornost, jak dokládá například realizace projektu ZRS „Zásobování města Erdenet a jeho okolí pitnou vodou“ v letech 2006-2009.

 

Pro uskutečnění rozvojového záměru projektu byly vytipovány dvě hlavní zájmové lokality – území v oblasti Zalugiin gol a Ulaan Tolgoi.

Oblast Zalugiin gol se nachází cca 10 -15 km západně až jihozápadně od Erdenetu a představuje relativně široké údolí – povodí vysychajícího stejnojmenného toku (mong. gol = tok, potok, řeka). Stále se rozrůstající nejrozsáhlejší jurtoviště v Erdenetu již v současnosti zasahuje od východu do tohoto povodí a především podél asfaltové silnice, která směřuje v ose údolí Zalugiin gol do Bulganu je očekáván další nárůst obyvatel a pokračující migrace pastevců. V budoucnu je rovněž uvažováno s výstavbou nového sídelního centra na trase Erdenet – Bulgan. Údolí Zalugiin gol zasahuje kromě provincie Orchon rovněž do sousední Bulganské provincie a veškeré práce na vyhledání nových vodních zdrojů tak bude správa ajmaku Orchon řešit ve spolupráci se sousedním ajmakem. Od ostatních částí provincie se údolí mimo jiné odlišuje také svými klimatickými podmínkami, neboť je výrazně sušší a srážkově méně bohaté než ostatní oblasti. Ve své jižní části se již krajinný typ blíží suchým stepním až polopouštním podmínkám oproti horským stepím v blízkém okolí Erdenetu. V oblasti se nachází velmi málo vodních zdrojů. Hlavním zdrojem vody pro pastevce a jejich stáda je prakticky výhradně pramen Orosyn bulag, který se nachází v těsné blízkosti asfaltové silnice cca 10 km od Erdenetu a společně s dalšími dvěma nedalekými pramennými vývěry dosahuje vydatností několika litrů za sekundu. V údolí se nachází rovněž kopaná studna vzdálená od zmíněných pramenů cca 2 km, žádné další vodní zdroje se již v širokém okolí nenacházejí. Zvláště v letních měsících jsou tak nuceni pastevci zajišťovat obživu stád v okolních vysokých horách na dosud zelených pastvinách, kde je však jejich napájení zajišťováno pouze občasnými pramennými vývěry a potoky po vydatných deštích. V sušším období se veškerá stáda opět shromažďují u pramene Oorsyn bulag, což i přes jeho částečné oplocení vede k postupné devastaci a organické kontaminaci.

 
Díky absenci dalších vodních zdrojů je v současnosti nemožné zahájit alespoň drobnou rostlinnou výrobu s nutností zavlažování; zemědělské aktivity se tak omezují pouze na občasné senoseče na svazích okolních vysokých hor. Přes výše uvedené skutečnosti je oblast možno považovat z hydrogeologického hlediska za perspektivní, neboť povodí pro infiltraci srážkových vod je relativně velké (přesahuje 50 km2). V okolních horských oblastech vymezujících povodí dosahují srážkové úhrny nadprůměrných hodnot a mocnosti zvodnělého kvartérního pokryvu v ose údolí by mohly přesahovat 80 m. V případě vybudování nových vodních zdrojů (hlubokých vrtů) by se tak podařilo zajistit dostatečné zásobování vodou pro pastevce a jejich stáda, čímž by se posílila jejich ekonomická a sociální situace. Zamezilo by se rovněž stávajícímu trendu migrace pastevců do Erdenetu a opouštění tradičního způsobu obživy, dále koncentraci stád kolem několika zdrojů a nepochybně by došlo ke zlepšení managementu pastvin a optimalizaci tradičního způsobu hospodaření v daném regionu.
 

Oblast Ulaan Tolgoi se nachází cca 15 – 20 km výhodně od Erdenetu a v obecném pojetí je tak nazýváno široké údolí v okolí sídelního centra Jargalant a nedalekého kopce Ulaan Tolgoi (mong. Ulaan tolgoi = červený kopec). Osou údolí protéká říčka Changal gol – nejvýznamnější a nejvodnatější tok v provincii. Oblast byla v minulosti významná zejména zemědělskou rostlinnou výrobou (pěstování brambor, zeleniny apod.) organizovanou v rámci kolchozů. Hlavními odbytišti byla sídelní centra Erdenet a Jargaalant a nedaleká sovětská vojenská posádka (Brigada № 2). V oblasti se vyskytovala celá řada hlubokých vrtů zajišťujících pitnou vodu a závlahu zemědělsky obdělávaných polí, podstatný byl rovněž podíl živočišné výroby. Po rozpadu kolchozů v 90. letech byla zcela zanedbána údržba vodních zdrojů a naprostá většina vrtů byla zničena (podle některých informací byly vrty cíleně zasypány sovětskými vojáky při odsunu). V současné době je využíváno několik nepříliš hlubokých vrtů či kopaných studní pro zásobování Jargaalantu a okolních obyvatel na pastvinách. Zásobování dobytka je převážně řešeno z drobných pramenů na úpatí okolních hor či z povrchového toku Changal gol.

 
Oba typy přírodních zdrojů však v průběhu sucha občas vysychají a v zimním období i relativně vodnatý tok Changal gol promrzá až na dno. V posledních letech se v oblasti Ulaan Tolgoi začíná znovu objevovat drobná rostlinná produkce i další podnikatelské příležitosti (těžba cihlářské hlíny a výroba cihel, výstavba kravína a mlékárny, dílna na výrobu plastových oken a další).
Vybudování nových vodních zdrojů by výrazně urychlilo ekonomický rozvoj oblasti i sociální úrovně obyvatel s obdobnými pozitivními dopady jako u oblasti Zalugiin gol. Stejně jako u předchozí oblasti je možné oblast Ulaan Tolgoi z hydrogeologického hlediska považovat za perspektivní, což dokládá existence starších již existujících vrtů, dostatečné srážky v oblasti i mocnost kvartérních zvodnělých sedimentů pravděpodobně přesahujících 100 m.

nahoru

 


ROZVOJOVÝ ZÁMĚR, CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU

Rozvojovým záměrem projektu je přispět ke zlepšení životní úrovně a životních podmínek obyvatel v oblastech Zalugiin Gol a Ulaan Tolgoi v širším okolí města Erdenet a tím přispět ke snížení migrace obyvatel z tohoto území do centra provincie. Záměr vychází v širším kontextu z plnění Rozvojových cílů tisíciletí (cíl 1: Odstranit extrémní chudobu a hlad; cíl 7: Zajistit udržitelné nakládání s životním prostředím, úkol 3: Snížit množství lidí bez trvalého přístupu k bezpečnému zdroji pitné vody).

Realizací projektu bude zajištěn přístup k pitné vodě řádově stovkám lidí. Mimo to bude zajištěna voda pro tisíce zvířat a pro zavlažování zemědělské půdy. Tímto způsobem projekt zlepší přístup obyvatel (a zvířat) ke zdrojům pitné vody a tím posílí jejich sociální a ekonomickou situaci, což se pozitivně projeví na bilanci celé provincie.

Nepřímým rozvojovým přínosem projektu je také omezení migrace chudých venkovských obyvatel do města, kde pak živoří na sociálním dně.

Celkově projekt přispěje k ekonomickému růstu regionu a poskytne jistotu obživy jeho nejchudším obyvatelům. Realizací projektu budou podpořeny podmínky k udržení živočišné výroby v zájmovém prostoru a k jejímu rozptýlení po větším území (zlepšení managementu pastvin a optimalizace tradičního způsobu hospodaření v daném regionu). Tímto rozptýlením bude omezen podíl člověka na postupujícím procesu desertifikace daného území (zachování přírodních společenstev a ekosystémů, udržení obyvatelstva v daném regionu).

Rozvojový záměr projektu je zcela v souladu se Strategií rozvoje města Erdenet a provincie Orchon, definovanou správou města Erdenet a provincie Orchon v roce 2004, zejména s požadavkem zlepšení životních podmínek v jurtovištích a na pastvinách.

V souladu se zadávací dokumentací jsou cíle projektu definovány takto:

Cíle:

 
 
 1. Zajistit udržitelným způsobem zásobování pitnou i užitkovou vodou v oblastech Zalugiin Gol a Ulaan Tolgoi v širším okolí města Erdenet.
 2. Sestavit vodní bilanci provincie Orchon a případně těsně přiléhajícího území a vytvořit vodohospodářský plán pro další rozvoj pastvin, pěstebních ploch a sídelních center.

Hlavní projektované výstupy:
 
 1. Na základě hydrogeologického a geofyzikálního průzkumu vybudovat 16 – 22 hlubokých jímacích vrtů v zájmovém území provincie Orchon.
 2. Sestavit hydrogeologickou mapu území provincie Orchon a případně těsně přiléhajícího území v měřítku 1 : 50 000 s legendou a vysvětlivkami.
 3. Sestavit vodní bilanci povrchových i podzemních zdrojů vod provincie Orchon a případně těsně přiléhajícího území s výpočtem využitelných zásob.
 4. Vypracovat vodohospodářský plán provincie Orchon a případně těsně přiléhajícího území s technickými projekty napojení nových zdrojů do systému zásobování pastvin, polí a lidských sídel.


 
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.