adygine Geomin - vrtání studní
 

JIŽNÍ GOBI - vodní zdroje


UDRŽITELNÝ ROZVOJ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MANAGMENT VODNÍCH ZDROJŮ A BOJ PROTI DESERTIFIKACI V KRAJI DORNOGOBI V JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKA

 

Gestorský resort: Ministerstvo životního prostředí ČR
Odborný garant: RNDr. Martin Hrubeš
Řešitelská organizace: GEOMIN družstvo, Jihlava
Odpovědný řešitel: RNDr. Vilém Fürych
Spolupracující organizace: SIHAYA s.r.o. Brno, Mgr. Viktor Valtr
Partnerská organizace v Mongolsku: Ministerstvo výživy a zemědělství
Spolupracující organizace v Mongolsku: USJUULAGCH Sainshand
 
Projekt je částečně hrazen ze státního rozpočtu České republiky v rámci projektů pomoci rozvojovým zemím, velká část finančních prostředků na technické práce je hrazena mongolskou stranou (cca 30 000 USD ročně)

Harmonogram: řešení projektu v roce 2003 – 2006
 
Základní informace
Účel projektu
Cíle projektu
Území projektu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 
Cílem projektu je zajištění systému vodního hospodářství vodních zdrojů a obnovení jednotlivých vodních zdrojů v jižní části ajmaku Dornogobi. Stávající stav vede ke koncentraci pastevců a jejich stád do oblastí s omezeným počtem studní, což vede k intenzivnímu spásání stepí v okolí těchto zdrojů. Uvedená skutečnost usnadňuje aktivizaci větrné půdní eroze a aktivizaci procesu desertifikace. Rozšíření počtu využitelných vodních zdrojů má vést k rozptýlení stád po větší ploše pastvin a omezení těchto důsledků lidské činnosti v daném území.
 
 
V roce 2003 byly práce zahájeny důkladnou rešerší materiálů o přírodních poměrech zájmového území o jeho osídlení a zemědělském využití. Významným výsledkem je zjištění, že s výjimkou obvodu města Zamyn Uud není překročena celková produkční kapacita stepí a stepi jsou celkově využívány ze 60-80%.
 
Je tedy možno konstatovat, že příčinou vypásání stepí v určitých oblastech, není celkově nadpočetný stav stád, ale malý počet funkčních vodních zdrojů, který způsobuje koncentraci stád u lépe přístupných a fungujících vodních zdrojů. Dále byly v roce 2003 realizovány geofyzikální práce v sídelních centrech Urgun, Ulaan Uul, a Zamyn Uud a v centru somonu Urgun na ně navázaly práce vrtné. Zde byl vyhlouben vodní zdroj s vydatností 1,5 l.s-1.
 
V roce 2004 byly realizovány geofyzikální průzkumné práce na potenciálních nových pastvinách v somonu Chatanbulag v jz. části území projektu. V tomto somonu byly v uvedeném roce geofyzikální práce provedeny celkem na 6ti lokalitách v somonu Khatanbulag a byly vytyčeny body, na které by bylo vhodné v rámci prací v roce 2005 situovat průzkumné vrty.
 
Geofyzikální práce proběhly i v okolí centra ajmaku, města Sainshand. Na geofyzikální vyhledávací práce navázaly práce vrtné. V širším okolí centra ajmaku byly vyhloubeny 3 vodní zdroje s vydatnostmi 1-3,6 l.s-1. Byl vyhlouben jímací vrt v centru somonu Erdene, městečku Ulaan Uul s vydatností 1,0 l.s-1. Dále byly rekonstruovány 3 vrtané studny v somonu Khatanbulag o souhrnné vydatnosti 6,0 l.s-1. Vrtné práce proběhly i ve městě Zamyn Uud, kde byly vrtné práce neúspěšné.
Přehled prací provedených v r. 2004 je uveden v tabulce
V roce 2005 bylo plánováno dokončení geofyzikálních prací na dvou lokalitách v somonu Chatanbulag (Devseg a Shuvuun) a byla provedena doplňková měření na lokalitě Zamyn Uud. Byly realizovány vrtné práce v lokalitách, kde byly v r. 2004 prováděny geofyzikální vyhledávací práce a byl proveden i nový vrt v lokalitě Zamyn Uud. Celkem bylo vyhloubeno 5 nových vrtů do hloubek až 150 m s vydatnostmi 0,3-1,5 l.s-1.
 
V roce 2006 bude projekt ukončen (plánováno vyhloubení dalších dvou vrtů a rekonstrukce pěti zdrojů), spolu s komplexním doporučením k využívání vodních zdrojů a řízení jejich využívání.
 
nahoru
 
 
ÚČEL PROJEKTU

Účelem projektu je obnovení systému zásobování prostoru jižní poloviny ajmaku vodou (jak užitkovou, tak vodou pro napájení dobytka, tak vodou pitnou). Účelem projektu je prostřednictvím provedených prací zajištění jak dalšího rozvoje oblasti, tak udržení tradičních způsobů hospodaření místního obyvatelstva a především omezení podílu člověka na postupujícím procesu desertifikace v prostoru severního okraje pouště Gobi.
nahoru
 
CÍLE PROJEKTU

 
Hlavním cílem projektu je pomoc Mongolsku ve formě dodávky hydrogeologických prací, které prostřednictvím regenerace vodních zdrojů a obnovením řízeného systému vodního hospodářství:
  1. omezí v předmětném území podíl člověka na postupujícím procesu desertifikace,
  2. udrží v daném prostoru tradiční extenzivní formy zemědělského hospodaření,
  3. umožní další rozvoj sídelních center, především podél národohospodářsky významné železniční trasy z Ulaanbaataru do Pekingu a
  4. umožní další průmyslový rozvoj oblasti (např. těžba živců).

Těsná spolupráce se státními firmami působícími v prostoru ajmaku i v celém regionu jižního Mongolska umožňuje zapracování mongolských specialistů do moderních hydrogeologických metod stanovení hydrodynamických charakteristik jímaných zvodní, stanovení režimu jejich využívání a organizace práce.

nahoru
 
ÚZEMÍ PROJEKTU

 
Činnost projektu se orientuje do jv. části Mongolska, do ajmaku Dornogobi, a to do jeho jižní, pouštní a polopouštní poloviny, kde se startující projevy desertifikace uplatňují nejvýznamněji.
 
 
nahoru
 
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.