adygine Geomin - vrtání studní
 

GEOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ ZAALTAJSKÉ GOBI


Název projektu: Geologické a geochemické mapování Zaaltajské Gobi v měřítku 1 : 200 000

 Zadavatel projektu:
Ministerstvo životního prostředí ČR a Rozvojové středisko při MZV ČR

Řešitelská organizace: GEOMIN družstvo Jihlava

Odpovědný řešitel projektu: RNDr. Jiří Šourek

Partnerské organizace v Mongolsku:

 • Mineral Resources Authority of Mongolia

Spolupracující organizace:

V ČR

 • Česká geologická služba, pracoviště Praha a Brno
 • Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha

V Mongolsku

 • Office of Geological Investigation, Ulaan Baatar, Mongolsko
 • Central Geological Laboratory, Ulaan Baatar, Mongolsko
 • Geologic Information Center, Ulaan Baatar, Mongolsko
 • Geological Institute of Academy of Science, Ulaan Baatar, Mongolsko

Harmonogram: řešení projektu v letech 1999- 2003

Projekt byl hrazen ze státního rozpočtu České republiky v rámci programu české rozvojové spolupráce.

 

Cíle projektu

Cílem projektu bylo vyhodnocení základních geologických informací o geologické stavbě, ložiskovém potenciálu a hydrogeologii území Zaaltajské Gobi v jihozápadním Mongolsku, na území o rozloze 36 015 km2. Součástí prací bylo provedení geologického mapování a geochemické prospekce v měřítku 1 : 200 000 na devíti mapových listech a prognózní zhodnocení regionu z hlediska výskytu ložisek a perspektivních ložiskových struktur.


 
 

Geograficky bylo území omezeno z jižní a západní strany hranicí Mongolska a Číny, na severu bylo určeno linií 44º s.š., na východě 99° v.d.

 

Dílčími cíly projektu bylo:

 

1. Vyhodnocení dosavadní prozkoumanosti oblasti a vyhodnocení leteckých a satelitních snímků.

2. Geologické mapování oblasti s cílem získání regionální charakteristiky geologické stavby území a sestavení souboru geologických map v měřítku 1 : 200 000.

3. Základní regionální geochemické mapování v daném území a vyhodnocení geochemických výsledků z hlediska prognóz ložisek nerostných surovin.

4. Zhodnocení stávajících vodních zdrojů a zpracování hydrogeologických map s vyhodnocením nových potenciálních zdrojů v oblasti.

5. Ložiskově geologické práce v měřítku 1 : 50 000 a ložiskové posouzení konkrétních perspektivních území.

 

Výstupy projektu

 

Terénní práce se uskutečnily ve čtyřech terénních sezónách v letech 1999 – 2002. V roce 2003 probíhalo zpracování výsledků a sestavování závěrečné zprávy obsahující soubor map.

 

Jako výstup projektu byly zpracovány následující typy map v měřítku 1 : 200 000:

 • Geologická mapa
 • Strukturně-tektonická mapa
 • Geomorfologická (Exodynamická) mapa
 • Mapy distribuce vybraných těžkých minerálů ze šlichů
 • Mapy geochemických anomálií z analýz podsítných frakcí šlichů a siltů
 • Radiometrická mapa
 • Hydrologická mapa
 • Mapa rudních indicií
 • Mapa prognóz nerostných surovin
 
Geologická mapa


Kromě mapování v regionálním měřítku bylo provedeno detailní mapování a vzorkování detailů v oblastech s nálezy rudních indicií. Celkem bylo detailně prozkoumáno a v měřítcích 1 : 25 000 – 1 : 50 000 zmapováno 15 detailních ploch s indiciemi zlata, platinoidů a dalších rudních prvků.

 

Zhodnoceny byly výskyty zlata na lokalitě Talyn Melts Bulag, které byly dobývány na počátku 20. stol.

  
Při geochemickém vzorkování byly odebírány šlichové vzorky ze suchých řečišť (vádí) a vzorky jemných sedimentů, tzv. silty. Při geologickém mapování byly odebírány litogeochemické vzorky hornin na silikátové analýzy a výbrusy. Dále byly odebrány vzorky na paleontologický a mineralogický výzkum a na datování absolutního stáří.
 

Celkem byly odebnány a analyzovány následující počty typy a počty vzorků:

 

Šlichové vzorky

Z toho průzkumné detaily

Vzorky siltů

Litogeochemické vzorky (AAS analýzy)

Silikátové analýzy

Počet vzorků

5 827

388

7 294

436

407

 

Datování

Petrografie

Paleontologie

Mineralogie (průzk. detaily)

 

Počet vzorků

13

1278

111

286

 


Vzorky šlichů byly zpracovány a mineralogicky vyhodnoceny v laboratoři GEOMINu. Vzorky siltů a podsítných byly analyzovány metodou optické emisní spektrometrie v téže laboratoři. Litogeochemické vzorky byla analyzovány metodou AAS v centrální geologické laboratoři v Mongolsku. Na vyhodnocení petrografických a mineralogických vzorků se podíleli pracovníci Přírodovědecké fakulty UK v Praze.
 
 

Dalším výstupem byla geologická mapa v měřítku 1 : 500 000 vydaná v roce 2008 Českou geologickou službou:

 

Hanžl, P., Krejčí, Z., Bat-Ulzii, D., Bayanjargal, B., Bayarkhangai, K., Černý, M., Fürych, V., Gerel, O., Holák, J., Mergl, M., Minjin, C., Naranbaatar, T., Otava, J., Rejchrt, M., Šourek, J., Tsogerel, D.(2008): Geological map of the Trans-Altay Gobi 1 : 500 000. neuveden. 1 s. Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-706-2.


Zaaltajská Gobi
 

Nález dinosauřích kostí
 
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.