adygine Geomin - vrtání studní
 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY


Kyrgyzská republika a celá oblast Střední Asie disponuje velkým rudním bohatstvím, které bylo v minulosti a je i v současné době předmětem rozsáhlé těžby. V důsledku dlouhodobé intenzivní těžebně-úpravárenské činnosti (uran, Th - REE, Hg, Sb, polymetaly, zlato), kdy vlivu těchto aktivit na životní prostředí nebyla věnována přílišná pozornost, je zde řada oblastí ohrožena nebo již přímo zasažena nebezpečnými kontaminacemi, které představují značnou zátěž pro životní prostředí a hlavně velké riziko pro zdraví populace nejen v Kyrgyzstánu, ale i v přilehlých oblastech Uzbekistánu (Ferganská dolina) a Kazachstánu. K největším rizikům patří nezajištěné nebo nedostatečně zajištěné těžebně-úpravárenské odpady radioaktivních surovin a polymetalických rud v odkalištích, odkud mohou radioaktivní substance a těžké kovy unikat do životního prostředí. Varujícím faktorem je v této souvislosti pozice území v seismicky aktivní oblasti, což ve spojitosti s exogenními geologickými činiteli s sebou nese vysoké riziko zemětřesení, rozsáhlých skalních sesuvů a selových potoků a lavin ohrožujících úložiště odpadů.
 
V období po získání nezávislosti bylo v Kyrgyzstánu za podpory vlády, UN a EU vyhlášeno několik podpůrných programů a zpracována řada projektových záměrů na environmentální management odpadů po těžbě a úpravě surovin. V těchto materiálech jsou specifikována opatření a činnosti, které je nutno na poli sanace ekologických zátěží, nakládání s odpady a ochrany životního prostředí realizovat v krátkodobém, středním a dlouhodobém časovém horizontu. Prezentována je mj. hlavně potřeba technická rekonstrukce odkališť, výstavba nových úložišť na patřičné technologické úrovni, zakonzervování odpadů a zajištění řádného monitoringu odkališť a zavřených dolů, provedení radiometrického průzkumu na odhalení všech zdrojů radioaktivních kontaminací, omezení vlivu těžebně-úpravárenských odpadů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva.vývoj a realizace programů na prevenci negativních účinků ionizujícího záření na zdraví populace, zajištění moderního radioanalytického přístrojového vybavení atd.
 
Nutno však konstatovat, že Kyrgyzstán má absolutní nedostatek finančních prostředků na řešení ekologických problémů a uvítá v tomto směru jakékoliv aktivity ze strany zahraničních investorů.
 
 
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.