adygine Geomin - vrtání studní
 

Vybudování výzkumné stanice Adygine


Během výzkumných prací na kyrgyzských jezerech se ukázala nutnost dlouhodobého sledování některé typické lokality a studium změn ledovcového pokryvu a vývoje ledovcových jezer ve vztahu k vývoji klimatu ve velehorském prostředí. Pro tento úkol byla určena lokalita Adygine, která je poměrně dobře prozkoumaná, byla sledovaná česko-kyrgyzskou skupinou od roku 2004 a splňuje požadovaná kritéria:

  1. nadmořská výška přes 3000 m
  2. přítomnost rizikových jezer
  3. přítomnost intenzivně odtávajícího ledovce
  4. množství informací z minulých výzkumů
  5. reprezentativnost pro širší region
  6. relativní dostupnost

Lokalitu Adygine tvoří ledovcovo-morénový komplex ležící v nadmořské výšce 3400 – 4200 m. Spodní část tvoří mohutná moréna, vrcholovou část ledovec sahající až na hřeben Kyrgyzského hřbetu (Kyrgyz Ala-Too). Pod okrajem ledovce a v horní části morény se vytvořilo několik typů jezer, kterých je na lokalitě v současné době 22. Jsou zde přítomná jezera ledovcová, ledovco-morénová, jezera částečně hrazená skalním prahem a jezera termokrasová. Tři z těchto jezer jsou pokládána za potenciálně nebezpečná. Vývoj jezer v předpolí ledovce je poměrně rychlý a lze sledovat každoroční změny. Ledovec Adygine intenzivně odtává a je možné na něm pozorovat rychlost a formu ústupu i všechny doprovodné projevy. Lokalita je relativně dobře dostupná a existuje o ní několik zpráv z minulosti, kdy bylo provedeno pozemní i aerovizuální sledování. Lokalita je svým charakterem dostatečně reprezentativní a výsledky výzkumu se dají aplikovat na celou oblast Kyrgyzského hřbetu, případně na ostatní hřbety severního Kyrgyzstánu. Výsledky bude možné korelovat s obdobnými výzkumy v ostatních světových velehorách.
Lokalita je dostupná z hlavního údolí Ala-Arča, kterým vede asfaltová silnice z Biškeku. Od silnice vede údolím stezka schůdná pro koně až k místu vzdáleném asi dvě hodiny chůze od spodního jezera. Po určitých terénních úpravách je možné zprůchodnit pro koně celou trasu až do blízkosti stanice.

 

Historie stavby stanice

V roce 2007 bylo vytipováno místo stavby v těsném sousedství jezera Adygine horní. Na moréně byl zbudován stanový tábor a instalována automatická meteorologická stanice. Dvouměsíční testovací provoz měl za úkol prověřit podmínky panující na místě zamýšlené stavby. Na přelomu roku byl rozpracován stavební projekt.

Na jaře 2008 byla stavba zadána firmě v Biškeku. Tři řemeslníci sestavili ve výrobní hale celou hlavní konstrukci a připravili další stavební díly. Konstrukce byla poté rozebrána a spolu s ostatním materiálem odvezena do meziskladu v obci Bajtyk.

Zásadním problémem byla oprava materiálu na staveniště. Ta byla možná realizovat pouze vrtulníkem. Jediný použitelný vrtulník v Kyrgyzstánu je v majetku státní společnosti Kyrgyzstan Airlines. Naštěstí je v dobrém stavu a létá s ním zkušený pilot. Přeprava proběhla dne 24. 6. 2008 a přes nepříliš dobré počasí se podařilo během šesti letů všechen materiál dopravit na morénu v sousedství jezera.

Ihned po dopravení materiálu začala stavba stanice, která trvala přibližně měsíc. Stavba probíhala v složitých klimatických podmínkách, často za deště nebo sněžení a je třeba vyslovit velké uznání všem stavitelům. Ve druhé polovině července byla hotová celá stavba a začalo se s vnitřními úpravami.

Do podzimních měsíců probíhaly práce a vybavování uvnitř stanice i v jejím okolí. Souběžně byla stavba i všechna zařízení uváděna do provozu a osádka stanice začala plnit výzkumný program.
 

Vybavení stanice

Vlastní stavba je domek ve tvaru písmene A o půdorysu 6,5 x 7 m. Ve spodním patře je ze dvou stran chodba a dvě obytné místnosti. Jedna slouží jako ložnice a obytná místnost pro stálou osádku, druhá je pracovnou a jídelnou. V podkroví jsou dvě místnosti sloužící jako ložnice, každá pro 3 lidi.

Energii dodává malá větrná elektrárna s výkonem 1500 W (dodavatel česká firma MG plast), doplňkovými zdroji jsou solární panel (Solartec, s.r.o.) a dvě benzínové elektrocentrály. Proud získávaný z těchto zdrojů je měněn na 220 V a rozváděn do spotřebičů. Teplo je zabezpečeno stropními infrapanely (dodavatel firma Infratopení – www.infravytapeni.cz), v ložnici osádky 2 x 300 W, v pracovně 1 x 300 W. Osvětlení je provedeno pomocí LED žárovek s příkonem 1,5 W. Obytné místnosti jsou pečlivě izolované a z větší části oddělené od venkovních stěn chodbou. Jde tedy o nízkoenergetickou stavbu schopnou provozu i během zimních měsíců. V okolí stanice jsou rozmístěny monitorovací přístroje, z nichž některé jsou automatické, jiné jsou v pravidelných intervalech obsluhovány.

 
     
     


 

Program výzkumné stanice

a. Monitoring rizikových jezer.
Je sledován vývoj všech jezer a změny v jejich velikosti, tvaru a úrovně hladiny. Jsou zaznamenávány všechny morfologické změny na morénových hrázích, odtrhy, sesuvy, propady atd. V případě vzniku nebezpečné situace bude podána zpráva příslušným orgánům (správa národního parku, Ministerstvo mimořádných situací).

b. Meteorologická pozorování.
V rámci programu sledování klimatu pracují na lokalitě dvě kompletní meteorologické stanice (Fiedler-Mágr, České Budějovice). V sousedství domu je postavena stanice automaticky zaznamenávající teplotu, tlak a vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru a teplotu půdy. Doplněna je analogovými teploměry a srázkoměrem. Na hřebeni nad ledovcem, v nadmořské výšce 3830 m, byla instalována druhá, plně automatická stanice, zaznamenávající 11 parametrů (teplota, tlak a vlhkost vzduchu, srážky, globální radiace, albedo, rychlost a směr větru, teplota půdy ve třech úrovních). Všechny parametry jsou měřeny a jsou ukládány v desetiminutových intervalech. Data jsou dvakrát denně odesílána GMS signálem na internetový server. Kromě toho jsou ukládána v dataloggeru a mohu být stažena do počítače. Je to v současné době nejvýše položená meteorologická stanice v Kyrgyzstánu a celém Ťan-Šanu. V rámci výzkumu budou data sloužit ke sledování korelace vývoje ledovce a všech přírodních rizikových jevů.

c. Hydrologický výzkum.
Hydrologický výzkum je součástí sledování vývoje hydrologických poměrů jezer a jejich přítoků a odtoků. Na minimálně horním jezeře je instalován tlakový hladinoměr, který automaticky zaznamenává výkyvy úrovně hladiny. Na ostatních jezerech josu instalovány vodočetné latě. Hydrometrickou vrtulí jsou v pravidelných intervalech měřeny průtoky všech dostupných toků.

d. Glaciologický výzkum.
Glaciologický výzkum je věnován všem projevům ústupu ledovce. Na začátku prací bylo přesně vyměřeno čelo ledovce a instalovány geodetické značky. Byla upřesněna geomorfologická mapa lokality se zaznamenáním všech forem ústupu. Budou instalovány měřické latě pro odečítání výšky sněhové pokrývky. Nainstalována byla síť datalogerů pro měření teploty v permafrostu.

e. Ostatní výzkumy.
Kromě vlastních výzkumů v rámci projektu je stanice k dispozici kyrgyzským i zahraničním výzkumníkům pro jejich projekty, které mohou být zaměřené například na výzkum atmosféry, obsahů skleníkových plynů, botanický výzkum atd. O využívání stanice projevila zájem Akademie věd KR, Rusko-kyrgyzská Slovanská universita, Institut vodních záležitostí, česko-německý Institut výzkumu země (CAIAG Central-Asian Institute of Applied Geosciencies), v jednání jsou další zahraniční organizace.

 
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.