adygine Geomin - vrtání studní
 

TÁDŽIKISTÁN - ÚDOLÍ JAGNOB


Název projektu:

Zpevnění břehu řeky Jagnob za účelem snížení rizika provozu na silnici celostátního významu

 Lokalita:

Tádžikistán, vesnice Anzob, Ajniský okres, Sagdijská oblast. Řeka Jagnob, přítok řeky Zeravšan.

Doba realizace projektu: květen až říjen 2010.

Realizátor:

Nadační fond Adygine, odpovědný řešitel Michal Černý

Spolupracující organizace:

Česká zemědělská universita v Praze, Prof. Bohumil Havrland a ONICO s. R. O., Doc.Ing.Jiří Jára.

Partnerská instituce v Tádžikistánu:

Centr upravlenija projekta po navodnenijam v Chatlonskoj oblasti (Центр управления проекта по наводнениям в Хатлонской области (Centrum řízení projektu protipovodňové ochrany Chatlonské oblasti).

Odpovědný vedoucí – Anvar Кhomidov, ředitel hydrometeorologického oddělení.

 

Silnice do Anzobu byla každoročně v letních měsících zaplavována jezerem vytvořeným za hrází ze selového matriálu vřece Jagnob. I přes provizorní zvýšení silnice bývá její povrch až metr pod vodou.


 

POPIS SITUACE

V důsledku přívalového bahnito-kamenitého proudu (tzv. selu, neboli mury) po silných deštích v červnu 2007 bylo zataraseno hlavní koryto řeky Jagnob. Silnice byla zaplavena a částečně stržena. Poté byla silnice pomocí těžké techniky částečně očištěna, ale každoročně se v období pozdního jara a léta díky zvýšení průtoku a přítomností vzniklé naplavené hráze řeka vylévá z břehů a opakovaně zaplavuje a ničí silnici. Tato situace zabraňuje plynulé dopravě, především osobních automobilů a zásobování komunity obyvatel několika horských údolí. Obyvatelé žijící v okolí řeky i v přilehlých údolích v průběhu 2 – 3 měsíců odtrženi od center oblasti a zásobování v době, která je jedině příznivá pro jejich ekonomickou činnost (v zimním období je problémem přirozená izolace, kdy jsou horské průsmyky nesjízdné a cesta je pro provoz uzavřena). Týká se to asi 7 – 8 tisíc obyvatel.

Údolí řeky Jagnob má velký význam pro kulturní a historické dědictví Tádžikistánu, protože se v něm zachovalo unikátní a málo početné horské etnikum Jagnobů. Údolí má velké perspektivy pro rozvoj turistiky. Silnice, o kterou use jedná je jednou z hlavních spojnic vedoucí na sever do Uzbekistánu (Ferganské nížiny) a dále do Kyrgyzstánu.

 

V místě průběhu selového proudu byla silnice pokryta vrstvou sedimentů.


Cíle, navrhovaná strategie a její relevance

Cíl projektu: zlepšení životních podmínek (zásobování, pracovní příležitosti, obchod) obyvatel horských údolí prostřednictvím zajištění provozuschopnosti důležité silnice – oprava silnice a odstranění naplavenin, které brání průtoku řeky především v jarním a letním období.

Strategický cíl: projekt přispěje k rozvoji horských údolí, bezpečnosti dopravy a umožní trvalý bezpečný přístup obyvatel k administrativním centrům oblasti a zásobování. Zprovoznění silnice umožní přístup turistickým skupinám do údolí a zajistí alternativní příjmy obyvatel z turistiky. Zvýšení příjmů obyvatel přispěje k jejich stabilizaci a omezí jejich odchod do jiných oblastí či do měst.

 
Prohlubování koryta řeky v místě závalu.


Postup realizace projektu

První idea návrhu projektu vznikla v září 2009, kdy při návštěvě M. Černého v Tádžikistánu Anvar Chomidov presentoval jmenovaný problém v údolí Jagnob a požádal o možné financování z české strany.

Oficiálně bylo požádáno o projekt dopisem z dne 20. 1. 2010. Žadatelem byla organizace „Centrum pro řízení projektu protipovodňové ochrany Chatlonské oblasti“.

Následně byl po dohodě s Velvyslanectvím České republiky v Taškentu vypracován návrh projektu.

Realizátorem projektu je na české straně Nadační fond Adygine ve spolupráci se Zemědělskou universitou a firmou ONICO s.r.o.

Návrh byl schválen Ministerstvem zahraničních věcí ČR začátkem března 2010, následně byla podepsána smlouva mezi Nadačním fondem Adygine a Velvyslanectvím v Taškentu.

Vlastní realizace prací začala v režii tádžické strany v dubnu 2010. Financování z české strany bylo poněkud opožděno v důsledku obvyklých procedur a finance byly k dispozici koncem května. V té době se již v důsledku intenzivního tání ve vyšších horských polohách zvedla hladina řeky a práce musely být odloženy na dobu, kdy hladina opět klesne.

Práce byly obnoveny ve druhé polovině srpna a v několika etapách do začátku října.

Ve dnech 20. – 21. září byla provedena inspekce prací zástupcem Nadačního fondu Adygine Dr. Michalem Černým.

Projekt byl oficiálně ukončen přejímkou provedenou zástupci velvyslanectví dne 20. 10. 2010.

 
Přítok, kterým byl opakovaně přinášen selový materiál, byl zregulován a zatrubněn.
 

PROVEDENÉ PRÁCE

V dubnu 2010 byly v režii tádžické strany provedeny první práce, které zahrnovaly částečné očištění silnice, počáteční prohloubení koryta řeky a navršení valu u silnice.

Stěžejní práce byly provedeny v druhé polovině srpna a v září.

  1. Silnice zasypaná nánosem selového materiálu byla prohrnuta a rozšířena tak, aby mohly projíždět dva automobily proti sobě. Délky úseku je zhruba 150 m.
  2. Potok, který po kterém prošel selový proud, změnil své koryto směrem ke středu výnosového kuželu, takže při dalších vodních přívalech docházelo k opakovanému přínosu materiálu na sinici. Nové koryto bylo přehrazeno a potok byl vrácen do původního. Skruže, které dříve dovolovaly průchod vody a materiálu pod silnicí, byly kompletně zaneseny sedimenty. Skruže byly v rámci prací zrekonstruovány a vyčištěny od materiálu.
  3. Zával v korytě řeky, který byl příčinou zvýšené úrovně vody v letních měsících, byl na pravé straně prohrnut v délce asi 70 m a koryto bylo prohloubeno o cca 1,5-2 m. Tím by mělo být zabezpečeno, že voda bude snáze protékat a hladina se nebude zvyšovat.
  4. Okraj silnice proti proudu byl zpevněn v délce cca 150 m.
  5. V dalším úseku proti proudu docházelo k přelévání vody přes silnici v jejím nejnižší části. Říční rameno, které silnici zalévalo, bylo ze strany řeky přehrazeno a kolem navršen štěrkový val, který ji bude chránit. Délka úseku je cca 100 m.
  6. Další, asi sedmdesátimetrový úsek silnice, jejíž okraj byl narušen, byl rozšířen a vyvýšen.
  7. Dostupná technika byla mimo původní plán využita k sanaci dalšího místa asi 3 km protiproudu, kde byla silnice také opakovaně zanášena úlomkovým materiálem. Zde bylo prohloubeno koryto přes silnici a zatrubněno skružemi, tak, aby mohla voda se selovým materiálem protékat a materiál nezanášel silnici.
  8. Posledním upraveným úsekem je levá strana řečiště. Byly prohloubeny říční sedimenty, které vytvořily během let nános, který usměrňoval hlavní tok na pravou stranu směrem k silnici. Po úpravách bude hlavní koryto protékat na druhé straně od silnice, která nebude rozrušována erozí.
 

Silnice byla zpevněna a rozšířena

Val kolem silnice zabrání jejímu zaplavování.

Zatrubňování potoka výše proti proudu.

 


 

VÝSLEDKY PROJEKTU


Výsledkem projektu je zprovoznění silnic do Anzobu a její zpevnění v kritických úsecích. Společná práce českých a tádžických organizací byla vysoce ohodnocena jak místní správou (dopis starosty obce Anzob českému velvyslanci), tak velvyslanectvím české republiky v Taškentu. Celá zpráva včetně prezentací v českém, ruském a anglickém jazyce a hodnocení velvyslanectví jsou publikovány na webových stánkách velvyslanectví .

Odkazy:

Fotografie z údolí Jagnob

 
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.